โลโก้เว็บไซต์ พัฒนาศักยภาพบุคลากร เบลล์วิลล่า | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร เบลล์วิลล่า

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่
วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2565 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา