โลโก้เว็บไซต์ 10 -05-65 MOU  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

10 -05-65 MOU

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนาผสานความร่วมมือ 3 หน่วยงาน พัฒนาผลผลิตการเกษตรไม้ดอก ไม้ประดับ สร้างมูลค่าพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง
        วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา