โลโก้เว็บไซต์ 18 -05-65 บพท (ตาก) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

18 -05-65 บพท (ตาก)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนจัดการความรู้การมีส่วนร่วมเครือข่ายวิจัย สร้างชุมชนนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มทร.ล้านนา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนจัดการความรู้การมีส่วนร่วมเครือข่ายวิจัย สร้างชุมชนนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา