โลโก้เว็บไซต์ ทุนเรียนดี 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ทุนเรียนดี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 โดย นิพนธ์นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา