โลโก้เว็บไซต์ อบรมเชิงปฏิบัติการ Ontology 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ Ontology 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Semantic based Knowledge Management Tools
ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 ที่ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์ประเสริฐ ลือโขง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา