โลโก้เว็บไซต์ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 โดย นิพนธ์ขอเชิญรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
     สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ขอเชิญบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกท่านร่วมรับฟังการเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ผ่านท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา