โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวะ มทร.สุวรรณภูมิเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

คณะวิศวะ มทร.สุวรรณภูมิเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร S1-202 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด นายวัชรัตน์ ถมทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย อ.ประจำ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารคณะวิศวกร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา