โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการปรับอัตราค่าจ้างและการจัดสวัสดิการ พนม. มทร.ล้านนา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประชุมการปรับอัตราค่าจ้างและการจัดสวัสดิการ พนม. มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 โดย นิพนธ์ขอเชิญชวนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการปรับอัตรค่าจ้างและการจัดสวัสดิการ
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ขอเชิญพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.ล้านนาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับอัตรค่าจ้างและจัดสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา