โลโก้เว็บไซต์ แห่เทียนพรรษา2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

แห่เทียนพรรษา2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2565 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ วัดกัญจน์นิธยาราม (ป่าไผ่บ่อทอง) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกับหน่วยงานสถา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา