โลโก้เว็บไซต์ ต.บธ.อบรม U2T วัดพระธาตุขิงแกง | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ต.บธ.อบรม U2T วัดพระธาตุขิงแกง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565 โดย นิพนธ์หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับทีมงาน U2T ต.จุน จ.พะเยา
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระธาตุขิงแกง จ.พะเยา อ.ช่อทิพย์ นิมิตรกุล หัวหน้าหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อ.พัทธ์ธีรา เพ่งพิศ อ.ประจำหลักสูตร และอ.มนสิชา พิชัยพรม อ.ประ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา