โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Work, Administration and Organization with Learning Management Systems | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Work, Administration and Organization with Learning Management Systems

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 โดย นิพนธ์อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Work, Administration and Organization with Learning Management Systems
เมื่อวันพุธ ที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 – 18.30 น.  ดร.พีรธรรม เตชะพะโลกุล และ ดร.ปวียา รักนิ่ม อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Work, ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา