โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ WIL School | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ WIL School

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 โดย ศักดิ์ชัย กันธะดา จำนวนผู้เข้าชม 1038 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการได้รับเกียรติจาก โรงเรียนวิชชานารี ในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร จังหวัดลำปาง

เข้าเยี่ยมชมและร่วมปรึกษาหารือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นแบบ WIL School

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ และอาจารย์ประเสริฐ ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีและดอยสะเก็ดโมเดล เข้าร่วมให้คำปรึกษาในเรื่องของการจัดการการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL) เป็นกรณีหนึ่งของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ

ทั้งนี้ทางโรงเรียนฯ ยังได้ศึกษาเนื้อหาและหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนักศึกษาเตรียม ต่อไปคำค้น : WIL School

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา