โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยโรงเรียนโรงงานจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปี 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยโรงเรียนโรงงานจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 โดย ศักดิ์ชัย กันธะดา จำนวนผู้เข้าชม 714 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยโรงเรียนโรงงานจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปี 2559

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมมือในการดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนรุ้กับการทำงาน (Work-Integreted Learning : WIL) กับสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน. และบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมจัดการศึกษาและผลิตพนักงานโรงงานและช่างเทคนิค ในรูปแบบโรงเรียนโรงงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ซึ่งในปี 2559 ทางโครงการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้น โดยได้รับความสนใจจากโรงเรียนเครือข่ายทั่วจังหวัดเชียงใหม่ และส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ประมาณ 160 คน และทางโครงการคัดนักเรียนจำนวน 100 คน เพื่อเข้าศึกษาต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา