โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร จัดโครงการ การยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการโรงอาหาร มทร.ล้านนา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร จัดโครงการ การยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการโรงอาหาร มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 418 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร จัดโครงการ “การยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการโรงอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ให้แก่ผู้ประกอบการทางอาหารของ มทร. ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

นำโดย อ.โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ , อ.ดร.วรวลัญช์ รุ่งเรืองศรี , อ.พิกุลทอง ไชยมงคล , อ.มาลัยพร วงค์แก้ว และ อ.ณัฐธินี ทรายแก้ว โดยให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับสุขอนามัยแก่ผู้ประกอบการในสถานศึกษา ที่มีสถานที่จำหน่ายอาหารที่เข้าข่ายตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้ารับการตรวจสุขภาพ 9 โรค ตามที่สาธารณสุขกำหนด

ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก : อ.มาลัยพร วงค์แก้ว
( ขอบคุณคู่มือดีๆ จาก : )
นางสาววิภา รุจิจนากุล      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวรัตนา เฒ่าอุดม     นักวิชาการสาธารณสุข
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา