โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีให้การต้อนรับผู้บริหารจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะและหารือโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ในระยะที่ 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

อธิการบดีให้การต้อนรับผู้บริหารจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะและหารือโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ในระยะที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กรกฎาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1316 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ให้การต้อนรับนางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางขนิษฐา โสภานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนพร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะและเข้าประชุมหารือแผนการดำเนินงานของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ในระยะที่ 3 (SBTC-LP ระยะที่3) โดยมี ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอนและทีมงาน (ม.พี่เลี้ยง) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552-2559 ที่ผ่านมา และแนวทางการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับครูและนักศึกษา โดยในระยะที่3 โดยได้มีกรอบแนวทางการพัฒนาการเรียนในรูปแบบ PjBL+STEM ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาให้มีทักษะวิชาการและการปฏิบัติรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและด้านเศรษฐกิจออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา