โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิทยาลัยฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการ นวัตกรรม นักศึกษา 2021 ณ อาคาร S2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรวิทยาลัยฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการ นวัตกรรม นักศึกษา 2021 ณ อาคาร S2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มีนาคม 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ อาคาร S2 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ และหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกลุ่ม GEN ED
ร่วมกันจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษา " โครงการนิทรรศการ นวัตกรรม นักศึกษา 2021 " STUDENT INNOVATION PROJECT EXIBITION 2021 ในงานมีกิจกรรม อาทิ

- มีส่วนของการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน
- การเผยแพร่ผลงานวิชการ
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
- การจัดจำหน่ายผลงานนักศึกษา
- กาด MINIMAL 90's

ในโอกาสเดียวกัน ทางหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม (PRE-ENG#11: Exchanging Learning Experience and Team Bonding Meeting & Farewell Dinner Party 2021) โดยกิจกรรม ดร.นพดล มณีเฑียร ได้เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ที่มีประสบการณ์ในอาชีวิศวกร ประกอบสัมมาวิชาชีพ และให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา และบุคลากรให้ความสนใจและร่วมงานครั้งนี้จำนวนมาก

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ / อ.วราภรณ์ ทองสว่าง / PBA Cisat / หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ / หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศสาตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา