โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams (ประจำเดือนมีนาคม) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams (ประจำเดือนมีนาคม)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2381 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 • หัวข้อ :  การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin
  วันที่ 4
  มีนาคม 2565 (เวลา 10:00 – 12:00 .)
  ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม : 
  https://bit.ly/3qLmIyk

 •  หัวข้อ : การใช้ฐานข้อมูล สนับสนุนการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
  วันที่ 9 มีนาคม 2565 (เวลา 15:00 – 16:30 .)
  ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม https://bit.ly/333rrmL

 • หัวข้อ : การใช้ฐานข้อมูล สนับสนุนสนับสนุนการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  วันที่ 16 
  มีนาคม 2565 (เวลา 15:00 – 16:30 .)
  ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม  : https://bit.ly/33095TH

 •  หัวข้อ : การใช้ฐานข้อมูล สนับสนุนสนับสนุนการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  วันที่ 23 มีนาคม 2565 (เวลา 15:00 – 16:30 .)
  ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม  : https://bit.ly/3zDtRow

  หมายเหตุ....

 • หากผู้สนใจลงทะเบียนแต่ละสัปดาห์ไม่ถึง 10 คน ขอยกเลิกสัปดาห์นั้นไปเป็นของเดือนถัดไป
 • ทางคณะฯ สามารถ กำหนดวันอบรมเพิ่มเติมตามความต้องการในการอบรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา
  แจ้งรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage : AritRmutl
  หรือติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบโดยตรง นางสาวสุพิศ  ทองซัง งานหอสมุด ,E-Mail : supis@rmutl.ac.th โทรศัพท์ 053-921444 #1332

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา