โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 มีนาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1939 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งมหาวิทยาลัยเรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 31 และมาตรา 65/1 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และข้อ 14 วรรคสอง (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการประชุมครั้งที่ 6(1/2565) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 13 ราย ดังมีรายลเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา