โลโก้เว็บไซต์ 2022-03-08 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-03-08

สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จัดทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565
อังคาร 8 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          8 มี.ค 65  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี โดยมีพระครูสมุห์พอใจ ฉนฺทโก เจ้าอาวาสวัดช่างเคี่ยน เป็นประธานพิธีสงฆ์ นำพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ รับการถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยจัดขึ้น ณ ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา   >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อังคาร 8 มีนาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งมหาวิทยาลัยเรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 31 และมาตรา 65/1 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และข้อ 14 วรรคสอง (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา