โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เปิดเวทีระดมสมองวางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตั้งเป้าสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ระดับมาตรฐานสากล | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา เปิดเวทีระดมสมองวางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตั้งเป้าสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ระดับมาตรฐานสากล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มีนาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมทบทวนนโยบายและการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Retreat) ครั้งที่ 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อเปิดเวทีให้แก่กลุ่มผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันการระดมสมองเพื่อทบทวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในหลายประเด็นที่เป็นปัจจัยส่งเสริมทำให้เกิดการพัฒนาทั้งการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจการปรับปรุงกฎระเบียบรวมถึงขั้นตอนการทำงานให้เกิดความคล่องตัว ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับศักยภาพงานวิจัยผลงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่พัฒนาด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมได้ในอนาคต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2565 ณ เรือนราชารีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มุ่งเน้นการสร้างสมดุลการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าวยังคงมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทุกช่วงวัยออกสู่ภาคสังคมเป็นหลักประกอบกับการสร้างงานนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองต่อภาคประกอบการสังคมและชุมชนผ่านงานวิจัยนวัตกรรมซึ่งนำเอาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนำมาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นจะเกิดผลได้ต้องมีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีให้สามารถตอบสนองต่อการทำงานในเชิงพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับต่อไป”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา