โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 เมษายน 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 679 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม S1-202 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤษณ์ ทุนคำ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ และหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ที่กำลังจะออกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565 และได้เรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงก่อนสำเร็จการศึกษา เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบการทำงานในด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) การเสริมทักษะและประสบการณ์

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพ : นส.วรรณนิพา มหาไม้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา