โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร  “เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง” เรียนฟรีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร “เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง” เรียนฟรีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 เมษายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 4016 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agricultural Technology) ประเภท Non –Degree เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนไปสู่ภาคการผลิตเกษตรที่มีทักษะในการบูรณาการความรู้ทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เปิดเผยว่า  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบการผลิตบัณฑิต โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพื่อก้าวไปสู่ "ประเทศไทย 4.0" ในแผนการพัฒนานี้ ระบบเกษตรกรรมจะถูกกำหนดให้เปลี่ยนจากเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการเทคโนโลยี (Smart farming) โดยเกษตรกรต้องสามารถเป็นทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการด้วยการเพิ่มมูลค่าจากความรู้ทางด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จึงได้จัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agricultural Technology) เพื่อผลิตกำลังคนเข้าสู่ภาคการผลิตเกษตรที่มีทักษะในการบูรณาการความรู้ทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
          ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  กุลวิชญ์  พานิชกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ เผยว่า หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agricultural Technology) เป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ทั้งในระบบออนไลน์และออนไซต์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ระยะเวลาในการเรียนช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2565  โดยเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปที่สนใจต้องการเปลี่ยนอาชีพ หรือเพิ่มทักษะใหม่ทางด้านเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง เกษตรอัจฉริยะ เกษตรดิจิตอลที่สามารถใช้งานได้จริง เปิดรับสมัครผู้เรียน 40 คน
          สำหรับกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนจะเลือกเรียนรู้เฉพาะพืชใดพืชหนึ่งที่สนใจหรือพืชทำเป็นอาชีพอยู่แล้วก็ได้ โดยสอนในลักษณะ Modular-based Learning Outcomes  3 ชุดการเรียนรู้ โดยบูรณาการศาสตร์ด้านเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์  จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ฟาร์มของผู้เรียนและสถานประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย  โดยหลักสูตรนี้มีจุดเด่นคือเป็นทักษะใหม่สำหรับเกษตรกรในอนาคตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งให้เกษตรกรเป็นนักนวัตกรมากกว่าผู้ใช้เทคโนโลยี จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ -15 พฤษภาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  กุลวิชญ์  พานิชกุล โทรศัพท์  092-2996997 หรือสมัครออนไลน์คลิก https://forms.gle/krfK39mt6a11CyRh9 ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวในตอนท้าย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา