โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการถอนรายวิชาของนักศึกษา (ป.ตรี) ภาคเรียนที่ 1/2565 และการแจ้งสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กำหนดการถอนรายวิชาของนักศึกษา (ป.ตรี) ภาคเรียนที่ 1/2565 และการแจ้งสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 633 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

@@ งานวิชาการ วทส. ขอแจ้งนักศึกษา วิทยาลัยฯ ทุกชั้นปี @@

งานวิชาการ วิทยาลัยฯ ขอแจ้งกำหนดการ ดังต่อไปนี้

1. การถอนรายวิชาของนักศึกษา (ป.ตรี) ภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษาระดับ ป.ตรี ที่มีความประสงค์ถอนรายวิชาในภาคเรียนที่ 1/2565 สามารถถอนรายวิชาที่นักศึกษาได้ทำการลงทะเบียน 1/2565 ได้ที่เมนู S05 (ถอนรายวิชา) โดยทั้งนี้ ** อ.ที่ปรึกษา จะต้องเข้าไปอนุมัติผลการถอนรายวิชาของนักศึกษาที่เมนู A01-1 ** กระบวนการดังกล่าว สามารถถอนรายวิชาได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 2 กันยายน 2565 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ข้อ 1-2

2. การแจ้งสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565

( !! เฉพาะนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 เท่านั้น !! )

ระดับ ปวช. และระดับ ป.ตรี ให้ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 11 สิงหาคม 2565 ซึ่งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะมีค่าปรับจำนวน 500 บาท โดยให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 12 ตุลาคม 2565 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ ข้อ 3-4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา