โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) แนะนำบริการ : ยืมต่อด้วยตนเอง (Online Renewal Service) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) แนะนำบริการ : ยืมต่อด้วยตนเอง (Online Renewal Service)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กรกฎาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1013 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ช่องทางการเข้าใช้บริการ : https://autolib.rmutl.ac.th/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา