โลโก้เว็บไซต์ หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 446 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ณ อาคาร C2-611 ห้องปฏิบัติการ RUEE Lab

หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะฯ

ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ RUEE Lab เพื่อศึกษาดูงานด้านการทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95

โดยมี รศ.ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย , ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นส.วราภรณ์ ต้นใสออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา