โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร S1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร S1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 มีนาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 332 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ โถงอาคาร S1 ชั้น 2 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีฯ และให้โอวาทแก่นักศึกษา และร่วมถ่ายรูปกับนักศึกษา

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานการจัดพิธี และในโอกาสนี้ ประธานฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน สอดรับกับสภาวะปัจจุบันที่มีการนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติงาน และสร้างจิตสำนึกการประพฤติตน ปฏิบัติตน ในแบบของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทร.ล้านนา

และยังได้รับเกียรติจาก ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ รอง ผู้อำนวยการฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีฯ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.แม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ " Step up, time to grow up. ก้าว...เพื่อเติบโต " โดยบรรยากาศ เป็นไปด้วยความอบอุ่น..

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกคน มา ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ / อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ / ธนากร นาเมืองรักษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา