โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิชาชีพ English Program แห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ แก่หัวหน้าและผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมสภาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4/2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิชาชีพ English Program แห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ แก่หัวหน้าและผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมสภาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4/2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 530 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 28 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์  อาจารย์นที สัมปุระณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ดร.นพดล มณีเทียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกิจกรรมสภาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4/2566  ณ สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ (ถนนศรีวิชัย) ซึ่งกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นการแนะนำหน่วยงาน ผู้บริหารขององค์กรและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละหน่วยงานรวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เวียงเจ็ดลิน โอกาสนี้ ดร.นพดล มณีเทียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Vocational certificate in Pre-Engineering (English Program) ได้ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบ ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมสภากาแฟ ได้มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานสมาชิกสภากาแฟติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมและมีความสนใจให้บุตรหลานสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นจำนวนมาก 

     สำหรับหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) หรือเรียกสั้นๆว่า "เตรียมวิศวะฯ EP" มีการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเป็นภาษาอังกฤษ ขั้นต่ำ18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยได้นำ"สะเต็มศึกษา (STEM Education)" เข้ามาเป็นรูปแบบหลักในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ซึ่งศึกษาในรูปแบบสะเต็ม เป็นการศึกษาแบบผสมผสาน เพื่อตอบโจทย์การนำไปใช้จริงในโลกดิจิทัลและความความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน จากการนำหลักการของ 4 สาขาวิชามาบูรณาการให้เป็นหนึ่งเดียวประกอบไปด้วย

S (Science) : นำกระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์มาใช้ ตั้งแต่การตั้งคำถาม การตั้งสมมติฐาน ไปจนถึงการค้นคว้า ทดลองเพื่อพิสูจน์ความจริง
T (Technology) : นำเทคโนโลยีมาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
E (Engineering) : นำความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างสูงสุด
M (Mathematics) : พื้นฐานการคำนวณเป็นการฝึกใช้ความคิดอย่างมีตรรกะ อีกทั้งยังเป็นองค์ความรู้สำคัญเพื่อต่อยอดการเรียนรู้วิชาวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย

     ซึ่งนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Vocational certificate in Pre-Engineering (English Program) จะได้รับวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน มทร.ล้านนา หรือในมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทย ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ หรือสามารถเรียนต่อในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยหลักสูตรนี้ได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีในประเทศนิวซีแลนด์ (ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีที่นิวซีแลนด์ได้โดยไม่ต้องผ่าน Foundation program หรือ โปรแกรมปรับพื้นฐาน) อีกทั้งยังมีผู้สอนชาวต่างชาติ ทำหน้าที่ในการสอนเสริมสำหรับ IELTS เพื่อปูพื้นฐานให้นักศึกษาสำหรับการไปเรียนต่อในต่างประเทศ มีกิจกรรม summer course ในต่างประเทศ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ซึ่งนับว่า “เป็นหลักสูตรวิชาชีพ English Program แห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นักศึกษาจะได้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติและการใช้ภาษาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์  โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ และอาจารย์ชาวไทยที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร.082-708-6800 หรือ FB: https://www.facebook.com/academic.cisat  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา