โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยฯ เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ Open House ในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม CRCI 2023 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยฯ เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ Open House ในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม CRCI 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กรกฎาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 645 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา นำทีมเข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ Open House  
ในงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 "...สู่วิจัยรับใช้สังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" The 9th Conference on Research and Creative Innovations (CRCI 2023)

ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส 
จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ร่วมนำผลงานจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่….
1. การพัฒนาสูตรข้าวตังจากส่วนผสมที่มีดัชนีน้ำตาลปานกลางในท้องถิ่น และการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย ,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจำนงค์ และนางสาวมณีรัตน์ เมืองใจ 

2. การพัฒนานวัตกรรมอาหารแปรรูปสุขภาพ ผลิตภัณฑ์แปรรูปเชิงอัตลักษณ์ เครื่องดื่มที่มีคุณค่าและมูลค่าสูงจากข้าวก่ำดอยสะเก็ด โครงการ การศึกษาความสามารถในการกำจัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และความคงตัวของข้าวก่ำดอยสะเก็ด 

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจำนงค์ และ นางสาวพรสวรรค์ สมบัตินันท์

ทั้ง อาจารย์ ดร.นพดล  มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ อาจารย์ ดร.พีรธรรม เตชะพะโลกุล  ร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินบทความ ภาคโปสเตอร์ งานวิจัยด้านการศึกษาให้กับการประชุมวิชาการครั้งนี้  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.


คลังรูปภาพ : CRCI 2023


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา