โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วม การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ KM

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วม การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ KM "การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" 60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ราย ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้ช่วยผุ้อำนวยด้านวิจัยฯ , อาจารย์สมภพ พัดจาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิชาการและงานทะเบียน , นางสาววีรินทร์ภัทร สมพมิตร และนางสาวศศิรดี พานชาตรี เข้าร่วม การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ KM มทร.ล้านนา 60 "การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

โดยให้บุคลากรเกิดการบริหารจัดการองคกร โดยเนนการใชความรูและประสบการณของ คนทํางาน รวมทั้งสารสนเทศที่จําเปนตองใชในการทํางาน เพื่อเพิ่ม ผลผลิตแกองคกรใหสามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมนั้นๆ เพื่อการ ดํารงอยูขององคกรและชีวิตและครอบครัวของพนักงานรวมกัน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพ : ดร.ประเสริฐ  ลือโขงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา