โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรเรื่องการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อก้าวสู่ธุรกิจดิจิตอล ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย / วิทยาลัยการอาชีพเทิง จ.เชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรเรื่องการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อก้าวสู่ธุรกิจดิจิตอล ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย / วิทยาลัยการอาชีพเทิง จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1326 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย / วิทยาลัยการอาชีพเทิง จ.เชียงราย

ดร.ประเสริฐ  ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอบรม เรื่องการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อก้าวสู่ธุรกิจดิจิตอล ให้แก่ คณาอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ภายใต้โครงการสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง 

กิจกรรมครั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้จากเทคนิคการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ อีกทั้งนักศึกษาได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพ : ดร.ประเสริฐ ลือโขงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา