โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการค่าย Pre-Engineering Camp ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET HUB ) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการค่าย Pre-Engineering Camp ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET HUB )

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 276 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2560 ณ  ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET HUB ) มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและโครงการจัดการศึกษาร่วมห้องเรียนความสามารถิเศษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ) จัดโครงการค่าย Pre-Engineering Camp เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิศวกรรม ซึ่งผู้เรียนได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองทางด้านทักษะกระบวนการตามแนวทาง STEM Education ให้นักเรียนมีความพร้อมสู่สมรรถนะสากล ซึ่งนักเรียนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพสร้างนวัตกรรมในอนาคต โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 43 คน

ในกิจกรรมได้ฝึกฝนให้น้องๆ นักเรียน ได้ทดลองประกอบรถบังคับโดยใช้รีโมทในการควบคุม โดยมีผู้ให้คำแนะนำจากอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์เอนก สมเคราะห์ , อาจารย์บวรศักดิ์ สมเคราะห์ , อาจารย์สุรีวรรณ ราชสม  , อาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล , อาจารย์จักรินท์ อุดทาสี และอาจารย์ศกัดิ์ชัย จันทร์ขาว ในการแนะนำขั้นตอนในการประกอบ และแนะนำการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งน้องๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนานจากกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์บวรศักดิ์ สมเคราะห์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา