โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 285 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์  และอาจารย์กอปรพร  นุกูลคาม , อาจารย์เอกชัย ล่ามคำ

นำนักศึกษาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ออกศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม เพื่อศึกษากรณีการทำโครงการตามรายวิชา โครงงานเตรียมสถาปัตยกรรม 4 โดยนักศึกษาได้เรียนรู้วงจรชีวิตของแมลง และดูตัวอย่างการจัดพื้นที่ว่างทางสถาปัตยกรรมสำหรับการเลี้ยงแมลง

ต่อจากนั้นได้ ได้เข้าศึกษาดูงานต่อที่ Akha Ama Living Factory เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อศึกษาและได้รับความรู้ในการจัดวางพื้นที่ และการตกแต่ง ในการออกแบบร้านเครื่องดื่ม

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นางสาวพรพิมล ช่วงชัย (ครูพี่เลี้ยง)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา