โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ จัดอบรม Wil สอดรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ จัดอบรม Wil สอดรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 สิงหาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 490 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) และระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อันได้แก่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน WiL และการประกันคุณภาพการศึกษา ดร.อลงกต ยะไวทย์ ผู้อำนวยการสำนักสสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ มทร.ล้านนา, ผศ.ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ คณะการรมการตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษา ม.แม่โจ้ และ รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจเริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

โดยการจัดสัมมนา “การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) และระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์ให้คณาจารย์และบุคลากรสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนรูปแบบ (WiL) พร้อมทั้งบูรณาการการเรียนกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและตรงตามมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพการศึกษาต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา