โลโก้เว็บไซต์ วันอังคารที่-29-ตุลาคม-2562-รองศาสตราจารย์ศีลศิริ-สง่าจิตร-อธิการบดี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผู้ช่วยศาสตรจารย์-ดรนิวัตร-มูลปา-รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ-ดรสุรพล-ใจวงศ์ษา-รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ-และ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร-ธารพรศรี-ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-ครั้งที่-82562-ณ-ห้องประชุมสัญจร-ชั้น-3-อาคารมงคลอาภา-คณะบริหารธุรกิจ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร-ศูนย์พณิชยการพระนคร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 Tags : วันอังคารที่-29-ตุลาคม-2562-รองศาสตราจารย์ศีลศิริ-สง่าจิตร-อธิการบดี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผู้ช่วยศาสตรจารย์-ดรนิวัตร-มูลปา-รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ-ดรสุรพล-ใจวงศ์ษา-รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ-และ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร-ธารพรศรี-ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-ครั้งที่-82562-ณ-ห้องประชุมสัญจร-ชั้น-3-อาคารมงคลอาภา-คณะบริหารธุรกิจ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร-ศูนย์พณิชยการพระนคร

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพงานสายสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560” ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤสจิกายน 2559 ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพงานสายสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560” ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายโดยได้รับเกียรติจากคุณอุทัย มูลแก้ว เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ หัวข้อการทำงานระบบเอกสารที่มีประสิทธิภาพการบริ... >> อ่านต่อบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เข้าร่วมหารือกับทางหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหารในการวางแผนงานโครงการ “เปิดโลกห้องเรียนวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 3”
ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ ห้องประชุมผู้อำนวยการ นว.209 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดคณะทำงานจาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) นำโดย คุณ ณพล หมื่นเกี๋ยง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมหารือกับทางหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหารในการวางแผนงานโครงการ “เปิดโลกห้องเรียนวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 3” นอกจากนี้ยังได้รับข้อเสนอแนะจาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการในการหาแนวทางการเรียนการสอนร่วมกับระหว่างโรงงานและหลักสูตรฯ เพื... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาดูงาน ที่ บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน
ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 - 12.30 น. ที่  บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ ได้นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานนอกห้องเรียน ที่ บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูนโดยมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกล และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการทำงานจากสถานประกอบการจริง เป... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปีการศึกษา 2559
อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำ หน้าอาคารสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี โดยในกิจกรรมมีทั้ง ถนนคนเดินยี่เป็ง เป็นการขายสินค้าจากนักศึกษาแต่ละสาขา , การแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ และมีการจุดดอกไม้ไฟ โดยได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตน้ำเห็ดหลินจือพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากฟักทองญี่ปุ่น” แก่ชาวบ้าน ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์มาลัยพร วงศ์แก้ว และอาจารย์ณัฐธินี ทรายแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ได้ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตน้ำเห็ดหลินจือพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากฟักทองญี่ปุ่น”ให้แก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มชาวบ้านที่มีความสนใจในด้านการแปรรูปอาหาร โดนจัดอบรมในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค... >> อ่านต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ได้จัดการอบรมหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับอาจารย์ภาคอาชีวศึกษา ในโครงการของ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต
พุธ 19 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ ห้องประชุมคลังความรู้ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และสถาบันไทย - เยอรมัน ได้จัดการอบรมหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับอาจารย์ภาคอาชีวศึกษา ในโครงการของ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต  ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2559  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นป... >> อ่านต่อ


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดตารางสอนแก่บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
พุธ 19 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ นว. 203 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดบุคลากรวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับทีมงานจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา ในการอบรมให้ความรู้และทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการจัดตารางสอน โดยใช้โปรแกรมระบบทะเบียนกลางในการนำเข้าข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและง่ายต่อการจัดตารางสอน ซึ่งแต่เดิมทีจัดในรูปแบบตาราง โดยทีมงาน สวท.ได้แนะนำขั้นตอน และวิธีการใช้ ทั้งยังได้มอบคู่มือการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่บุคลากรไว้ใช้ในภาคการศึกษาต่อไปทางวิทยาลัยเ... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
อังคาร 18 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวทุน/วิจัย

วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลพระราชทาน "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ. 2559" จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงานเครื่องวัดปริมาณมวลฝุ่นละออง PM10 และ PM2.5 ในอากาศด้วยเทคนิคไฟฟ้าสถิต เครื่องวัดปริมาณมวลฝุ่นละออง PM10 และ PM2.5 ในอากาศที่พัฒนาขึ้นใช้หลักการวัดกระแสไฟฟ้าสถิต (Electrostatic current)ของอนุภาคผ่านตัวกรองฝุ่นละอองประสิทธิภาพสู... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 60


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา