โลโก้เว็บไซต์ สิริญญา   ณ นคร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 ผู้เขียน : สิริญญา ณ นคร

ทีมวิทยาการ TVET HUB LANNA จัดอบรมควบคุมแขนกล
อังคาร 23 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยากร มทร.ล้านนา พร้อมทีมงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมแขนกล ให้กับอาจารย์ผู้สอนอาชีวศึกษาในกลุ่มภาคเหนือ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยได้รับเกียรติ ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน   โดยโครงการดังกล่าวฯ เป็นความร่วมมือ... >> อ่านต่อ


อาจารย์วิทยาลัยฯ โชว์ผลงาน “เครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารฯ” ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน
อังคาร 14 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ พร้อมด้วยอาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเมคคราทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา นำ “เครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารโดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต” แสดงในงานอินเตอร์แมค 2019 ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ   งานอินเตอร์แมค 2019 เป็นงานแสดงต้นแบบนวัตกรรมหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และนวัตกรรม หน่วยวิ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา หารือเตรียมเปิดหลักสูตรร่วมเบทาโกร
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ , รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ให้การต้อนรับผู้แทนจากเครือเบทาโกร นำโดยนางอุทุมพร ใจหลักผู้อำนวยการความร่วมมือด้านการศึกษา เครือเบทาโกร ในการประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาเครือเบทาโกรและหารือแนวทางการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์และวิศวกรรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


Tvat Hub Lanna ติดตามความก้าวหน้าความปลอดภัยในโรงงาน
ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ประสานงาน Tvat Hub Lanna พร้อมด้วยคณะจารย์ ติดตามความโครงการ การสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงฝึกปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ภายในกลุ่มสถานศึกษาอาชีวะภาคเหนือและติดตามผลและสนับสนุนการดำเนินงาน หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงฝึกปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการภายใน กลุ่มสถาน ศึกษาอาชีวะภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน  2561... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา อบรมความปลอดภัยฯ
พุธ 29 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

  อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ติดตามความก้าวหน้า โครงการ TASK OREDR 5 FOR SUB-GRANT AGREEMENT SUB-GRANT AGREEMENT NUMBER : ES-TVAT -2015-006 “CHEVRON ENGOY SCIENCE” ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561 โดยโครงการ TASK OREDR 5 FOR SUB-GRANT AGREEMENT SUB-GRANT AGREEMENT NUMBER : ES-TVAT -2015-006 “CHEVRON ENGOY SCIENCE”  เป็นความร่วมมือระหว... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ จัดอบรม Wil สอดรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
พฤหัสบดี 23 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) และระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อันได้แก่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน WiL และการประกันคุณภาพการศึกษา ดร.อลงกต ยะไวทย์ ผู้อำนวยการสำนักสสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม หัวหน้าหลัก... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ เตรียมเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
อังคาร 22 พฤษภาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

    ผศ.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ, ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ, คณะวิทยาศาสตร์ฯ และตัวแทนอาจารย์จากเขตพื้นที่ต่างๆ เข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงาน ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์เบทาโกร อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2561 ภายใต้โครงการ “การจัดการศึกษาและวิจัยร่วมกับเครือเบทาโกร เพื่อขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับกา... >> อ่านต่อ


2 เด็กวิทยาลัยฯ คว้าชนะเลิศประกวดสถาปัตยกรรม “สองเล เสเริน”
อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

น.ส.ปรียาดา  รัตนบุรีและนายพุฒิพงศ์  แผ่นทอง 2 นักศึกษาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม “สองเล เสเริน” สถาปนิกทักษิณ’ 61  ณ หับ โห้ หิ้น (โรงสีแดง) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับงาน สถาปนิกทักษิณ’ 61 “สองเล เสเริน” จัดโดยกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในก... >> อ่านต่อ


ล้านนาสัญจร มทร.ล้านนา เชียงใหม่
พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “ถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม” (ล้านนาสัญจร ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่) เพื่อแถลงนโยบายการปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวชี้แจง พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการนี้มีตั... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 12/2560
จันทร์ 4 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ “สูง” กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 18


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา