โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-28 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2016-07-28

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival 2016 ภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยทีมงาน STEM ของวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival 2016 ภาคเหนือตอนบน ซึ่งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เยาวชน ผู้ปกครอง เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ตระหนักเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์... >> อ่านต่อ


กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำหรับนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) และปริญญาตรีวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ชั้นปีที่ 1  ข่าวจากแผนกพยาบาล วิทยาลัยฯ แจ้งประชาสัมพันธ์  กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559  ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ แผนกพยาบาล อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา ** ห้วยแก้ว **  ในเมืองนะครับ  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา