โลโก้เว็บไซต์ 2019-03-05 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2019-03-05

วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงและวงดนตรี CISAT Music Contest 2019
อังคาร 5 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมดำเนินจัดการแข่งขันโครงการประกวดร้องเพลง และวงดนตรี รอบชิงชนะเลิศ CISAT Music Contest 2019 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช  โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยฯ เป็นคณะกรรมการตัด... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
อังคาร 5 มีนาคม 2562 / ข่าวทุน/วิจัย

     งานวิเทศสัมพันธ์ไดรับหนังสือแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 34 และศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน บริษัทไซนิส อบร็อด สตัดดี เซ็นเตอร์ จำกัด Chinese Abroad Study Center (CASC) ว่าได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนของไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา