โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-05 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-01-05

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
พุธ 5 มกราคม 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ในจังหวัดเชียงใหม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มมากขึ้น  จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งใน วันที่ 19 มกราคม 2565  ทางเว็บไซต์ www.personal.rmutl.ac.th  (หัวข้อข่าวสมัครงาน) >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา