โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 มกราคม 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 1626 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ในจังหวัดเชียงใหม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มมากขึ้น  จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งใน
วันที่ 19 มกราคม 2565 
ทางเว็บไซต์ www.personal.rmutl.ac.th  (หัวข้อข่าวสมัครงาน)

(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา