โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-03 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-05-03

วิทยาลัยฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Gen-Ed Reflection
อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม Convention 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลด้วยการสะท้อนคิด (Gen-Ed Reflection Day) โดยกล่าวว่าการเรียนการสอนในยุค Next Normal มีรูปแบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และยังคงทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ... >> อ่านต่อ


ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2.1 โควตาและยื่นคะแนน เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565
อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศการสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 2.1 โควตาและยื่นคะแนน ประจำปี 2565 (ระดับปวช. หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์)   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา