โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Gen-Ed Reflection | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Gen-Ed Reflection

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 509 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม Convention 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลด้วยการสะท้อนคิด (Gen-Ed Reflection Day) โดยกล่าวว่าการเรียนการสอนในยุค Next Normal มีรูปแบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และยังคงทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกันนี้ยังได้ชี้แจงถึงทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนามหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ไปพร้อมๆ กัน

ในกิจกรรมมีการสะท้อนคิด ( Reflextion ) และการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบสร้างสรรค์ ( Constructive Feedback ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุกฤตา ปรีชาว่อง พร้อมทีมงาน KX ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติ

กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหลักสูตรและกลุ่มศึกษาทั่วไป ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นส.ธมนวรรณ จิตบาลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา