โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ภาคพายัพเกมส์ ครั้งที่ 22” | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ภาคพายัพเกมส์ ครั้งที่ 22”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 ตุลาคม 2565 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ภาคพายัพเกมส์ ครั้งที่ 22” เสริมทักษะกีฬา สร้างความสามัคคี
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 “ภ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา