โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มกราคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 388 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรและเข็มราชมงคลสรรเสริญ แก่ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยฯ ในโอกาสเข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติฯ

1. ด้านบริการวิชาการและสังคม ได้แก่ อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ อ.ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

2. ด้านวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย อ.ประจำหลักสูตรวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร

3. ด้านวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล อ.ประจำหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ

4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนานักศึกษา/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ อาจารย์คทาชา ศรีฟ้าเลื่อน อ.ประจำหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ

5. ด้านทักษะผู้นำ ได้แก่ นายกฤติพงศ์ ลาโพธิ์ นักศึกษา ปวช. หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์)

6. ด้านกิจกรรมจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ นายกิตติวัฒน์ ก๋าซ้อน นักศึกษา ปวช. หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (โยธา)

7. ด้านสร้างชื่อเสียง ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

7.1 นายไพศาล เม็งขาว

7.2 นายธนวัฒน์ โกฎธิ

7.3 นายเมตไตร รอยรัก

7.4 นายไกรวิชญ์ พิมลพันธุ์

7.5 นายสุภัทพรหมรังสี แซ่เตีย

7.6 นางสาวชุติมณฑน์ ทองขัด

7.7 นายธีรภัทร์ ปันดวงแก้ว

7.8 นางสาวหลีฟ่ง จาง

7.9 นายธัญพิสิษฐ์ คำปาน

7.10 นางสาวนิตยาภรณ์ พระบาง

7.11 นายธีรภัทร คำเป็ง

7.12 นายฟิลี่ อย่าจา

7.13 นายภัทยา โค้วถาวร

7.14 นายกฤษสมิชฌน์ ศรีปัญญา

7.15 นายชยุตม์ พละศึก

7.16 นายพีรวิชญ์ กุลธำรง

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ผอ.นพดล / อ.ลีรวัฒน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา