โลโก้เว็บไซต์ สหกิจศึกษา-ประจำปี-2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สหกิจศึกษา-ประจำปี-2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 เมษายน 2566 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2566
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม S1-202 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา