โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 เมษายน 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม S1-202 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ "ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาสาขาสหวิทยาการ
ประจำปีการศึกษา 2566"

โดย ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และหัวหน้าหลักสูตร พร้อมทั้งคณาจารย์สาขาสหวิทยาการ ให้การต้อนรับวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการฯ

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บรรยายในหัวข้อ "ไปสหกิจศึกษาอย่างไร ไม่ให้เป็นแค่เด็กฝึกงาน " ให้แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร และหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ของวิทยาลัยฯ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร 

ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการจริง

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา