โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มีนาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 389 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

อาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ , อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้นำเสนอแนวคิด ( Condept ) ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่คณะกรรมการวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ก่อนจัดทำรูปเล่ม ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพ : อรพรรณ นามพิชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา