โลโก้เว็บไซต์ ประกวดภาพถ่าย si lanna ปี2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกวดภาพถ่าย si lanna ปี2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มีนาคม 2562 โดย นิพนธ์ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด “Memory Si Lanna
อุทยานแห่งชาติศรีลานนาและโครงการธรรมชาติปลอดภัย โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด ขอเชิญผู้มีใจรักในการถ่ายภาพร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด  “Memory Si Lanna #2” ปีที่ 2...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา