โลโก้เว็บไซต์ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - พะเยา - น่าน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ - พะเยา - น่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 โดย นิพนธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ , พะเยา และน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคตโดยทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา และคณะได้ดำเนินโคร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา