โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ , พะเยา และน่าน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ , พะเยา และน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

โดยทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา และคณะได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559 ได้เข้าพบกับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ , วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคน่าน เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างสถาบัน ในโอกาสนี้ทางคณะได้เยี่ยมชมโรงฝึกปฏิบัติการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เทคนิค 
โดยมีคณาจารย์ได้ให้การต้อนรับคณะฯ เป็นอย่างดี


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : ธรณินทร์ มโนวรรณ์ ผู้ประสานงานโครงการฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา