โลโก้เว็บไซต์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก จ.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วันต่อต้านยาเสพติดโลก จ.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 โดย นิพนธ์นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จ.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค เชียงใหม่ นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จ.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 70 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา